top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEM JOURNEY 2022

1. Begripsbepaling
1.1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van FEM journey.
1.2. FEM journey: de eenmanszaak FEM journey Amsterdam, te bereiken via femjourneyamsterdam@gmail.com of 06-21374936. FEM journey is 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76699285.
1.3. Coaching: persoonlijke coaching trajecten voor vrouwen in de vorm van gesprekken in een spreekkamer en/of tijdens een wandeling.
1.4. Stadstour: toeristische stadswandeling door Amsterdam en/of een andere locatie.
1.5. Opdrachtgever: de partij (particulier of organisatie) die een of meerdere overeenkomst(en) sluit 
met FEM journey.
1.6. Offerte: ieder (al dan niet op maat gemaakt) schriftelijk aanbod van FEM journey tot het sluiten 
van een Overeenkomst, al dan niet op verzoek van een Opdrachtgever.
1.7. Overeenkomst: iedere schriftelijke overeenkomst (al dan niet op afstand zoals bepaald in artikel 
6:230g sub e BW) tussen FEM journey en een Opdrachtgever.
1.8. Partijen: FEM journey en Opdrachtgever tezamen.
1.9. Schriftelijk: per brief of per e-mail.


2. Toepasselijkheid
2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst. Eventuele 
algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
2.2. Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk rechtsgeldig worden afgeweken.
2.3. Gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht (ook) van toepassing te zijn op de Offerte en 
de (gesloten) Overeenkomst wanneer Opdrachtgever niet binnen 30 kalenderdagen na verzending 
van die gewijzigde Algemene Voorwaarden ter zake de toepassing daarvan schriftelijk heeft 
geprotesteerd bij FEM journey. Indien Opdrachtgever uitdrukkelijk niet akkoord gaat met de 
gewijzigde Algemene Voorwaarden binnen 30 kalenderdagen, staat het Opdrachtgever vrij de 
Overeenkomst met FEM journey zonder verdere rechtsgevolgen te beëindigen.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1. De Offertes zijn vrijblijvend en 14 kalenderdagen geldig na verzending door FEM journey.
3.2. Een Overeenkomst komt pas tot stand door Schriftelijke instemming van Opdrachtgever. 
3.3. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand tussen FEM journey en Opdrachtgever. 
3.4. Voorafgaande aan het sluiten van een Overeenkomsttussen de Partijen, vindt er altijd een 
telefonische of online (beeldbellen) intake plaats, waarin de leerdoelen, specifieke wensen en 
bijzondere omstandigheden t.a.v. mobiliteit en/of gezondheid van de Opdrachtnemer worden 
afgestemd. 

4. Uitvoering van de Overeenkomst
4.1. Met FEM journey gesloten Overeenkomsten leiden voor FEM journey enkel tot een 
inspanningsverplichting en geenszins tot tot een resultaatsverplichting. FEM journey zal bij de 
uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als 
bedoeld in artikel 7:401 BW.
4.2. Door Opdrachtgever genoemde termijnen of tussen FEM journey en Opdrachtgever 
overeengekomen termijnen gelden slechts als streefdata en binden FEM journey dus niet in 
juridische zin.
4.3. FEM journey is gerechtigd (delen van) de Overeenkomst (mede) door derden c.q. hulppersonen 
te laten uitvoeren. Als FEM journey voor de uitvoering van een met FEM journey gesloten 
overeenkomst derden inschakelt, is FEM journey gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te 
selecteren.

5. Vertrouwelijkheid
5.1. FEM journey, haar medewerkers en/of door FEM journey ingeschakelde derden c.q. 
hulppersonen zullen de door de Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen, 
tenzij deze informatie op wettelijke gronden moet worden gedeeld met een overheidslichaam.

6. Prijzen
6.1. Alle door FEM journey genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW. De meest actuele prijzen 
staan vermeld op de website www.fem-journey.com.
6.2. Indien de Opdrachtgever particulier is, en de in lid 2 bedoelde kostenverhogende factoren leiden 
tot een wijzing van de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de 
Opdrachtgever het recht de Overeenkomst per direct te ontbinden.

7. Facturering en betaling
7.1. FEM journey factureert direct na totstandkoming van de Overeenkomst.
7.2. Opdrachtgever zal aan FEM journey verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting 
en/of korting voldoen binnen uiterlijk 7 kalenderdagen na factuurdatum.
7.3. Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, behoudt FEM 
journey zich het recht voor de Overeenkomst per direct te ontbinden. 

8. Verplaatsing of annuleringen van Coaching of Stadstour

8.1. Tot 48 uur van te voren kan Opdrachtgever een Coaching kosteloos verplaatsten via e-mail of telefoon. In het geval van verplaatsing van een Coaching binnen 48 uur voor aanvang van een Coaching wordt er €35,- in rekening gebracht bij Opdrachtgever voor reeds gemaakte kosten.

8.2. FEM journey is op ieder moment gerechtigd zonder opgave van reden een Coaching of stadstour 
te verplaatsen naar een andere locatie, andere datum en/of ander tijdstip, in welk geval de 
Opdrachtgever het recht heeft het verplaatste Coaching of Stadstour, zonder kosten te annuleren. 
Opdrachtgever heeft in dit geval recht op de volledige terugbetaling van de aan FEM journey 
betaalde prijs voor de geannuleerde Coaching en Stadstour(s).
8.3. FEM journey is gerechtigd op ieder moment zonder opgave van reden een Coaching of stadstour 
te annuleren, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de aan FEM 
journey betaalde prijs voor de geannuleerde Coaching of stadstour(s).

9. Annuleringen door Opdrachtgever
Herroepingsrecht bij Overeenkomst op afstand

9.1. Opdrachtgever heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst op 
afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, tenzij de Coaching of 
de Stadstour reeds heeft plaatsgevonden.
Annuleren coachinggesprekken en stadstours
9.2. Coaching en Stadstours kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang van het betreffende 
Coaching of Stadstour worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt 
(onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat FEM journey gerechtigd is de volgende 
kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang voor het betreffende Coaching: € 50,- administratie-/ 
annuleringskosten;
b. bij annulering binnen 48 uur tot 6 dagen voor aanvang van het betreffende Coaching: 25% van de 
prijs die in de Overeenkomst is opgenomen.
c. bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van het betreffende Coaching: 100% van de prijs.
9.3. Indien een deelnemer zonder te annuleren niet bij een Coaching is geweest, wordt dit 
aangemerkt als een annulering binnen 48 uur voor aanvang als genoemd in lid 5 en wordt aldus 
100% van de prijs in rekening gebracht.

10. Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever
10.1. Indien de Opdrachtgever na aanvang van de Coaching de Overeenkomst tussentijds beëindigt, 
bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door de Opdrachtgever aan FEM journey 
betaalde of nog verschuldigde bedrag.
10.2. Indien de Opdrachtgever na aanvang van de Coaching de Overeenkomst tussentijds beëindigt, 
worden eventuele vorderingen van FEM journey op Opdrachtgever per direct opeisbaar.

11. Aansprakelijkheid
11.1. In geval aansprakelijkheid van FEM journey mocht komen vast te staan, is FEM journey slechts 
gehouden de mogelijke directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel 
opgenomen beperkingen.
11.2. FEM journey is niet aansprakelijk voor de indirecte schade (zoals, maar niet beperkt 
tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, 
verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade). Voor zover stadstours en daarmee 
te vergelijken toeristische activiteiten deel uit maken van de met FEM journey gesloten 
overeenkomst, is FEM journey daarnaast niet aansprakelijk voor zaakschade of in het geval een 
deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
11.3. FEM journey is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat FEM 
journey bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens 
Opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie.
11.4. De omvang van de aansprakelijkheid van FEM journey voor directe schade is steeds beperkt tot 
het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan FEM journey door de verzekeraar van FEM 
journey of indien er geen dekking is de hoogte van de prijs die is betaald door de Opdrachtgever 
terzake de Overeenkomst.
11.5. De in de leden 1 tot en met 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien 
de schade van Opdrachtgever het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van FEM journey of 
diens leidinggevende ondergeschikten.

12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele 
eigendom berusten op door FEM journey ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde producten 
en diensten, is en blijft FEM journey houder (krachtens licenties van derden), respectievelijk 
eigenaresse van deze rechten. De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en nietoverdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.
12.2. De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het 
doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, 
merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

13. Persoonsgegevens
13.1. FEM journey verwerkt de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in 
overeenstemming met haar privacybeleid.
13.2. De Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt 
zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door FEM journey.

14. Medewerkers van FEM journey
14.1. Indien Opdrachtgever tijdens of binnen 12 maanden na afloop van een Overeenkomst, 
medewerker(s) die FEM journey inzet of heeft ingezet in het kader van de Overeenkomst in dienst 
wenst te nemen, dan is Opdrachtgever een vergoeding aan FEM journey verschuldigd ter hoogte van 
30% van het bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker(s).

15. Toepasselijk recht en geschillen 
15.1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 In alle gevallen is de rechtbank te Amsterdam bevoegd om geschillen tussen FEM journey en 
Opdrachtgever te beslechten. 

PRIVACY BELEID

Jouw gegevens

In het privacy beleid geven we aan welke persoongegevens we verzamelen en met welk doel we dit doen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Transparante communicatie

OVEREENKOMST COACHING

Werkwijze

In de algemene voorwaarden lees je de voorwaarden die gelden als je gebruik maakt van de diensten van FEM journey.

In deze overeenkomst staan de na te streven doelen, de werkwijze, data en tarieven beschreven (leeg exemplaar).

bottom of page